Kalkınma ajansları proje yaklaşık maliyet

Kalkınma Ajansları Proje Yaklaşık Maliyet; Atölyesi projelerinizde ihtiyaç olabilecek mobilya ve diğer donatım malzemeleri için bizlere ulaşabilirsiniz. İz Atölye mimari ekibince alanlarınıza ” sınıf veya atölye ” özel proje hazırlanır. 3d modelleme çalışmalarının ardından size özel maliyet tablosu oluşturulur. Ürünlerin teknik şartname ve detayları proje onayıyla birlikte sizlerle paylaşılır. Projedeki mobilyalar için yaklaşık sevk montaj süresi 5-6 hafta içerisinde tamamlanır. Sadece donatım ekipmanları için ise bu süre en çok 1-2 haftadır. Kurumlar arası ihtiyaç olacak tüm yazışma ve evrak ihtiyaçlarında uzman proje ekibimiz sizlere proje bitimine kadar destek sağlar.

 

Kalkınma Ajansları Proje Yaklaşık Maliyet

Projenin ihtiyaçları doğrultusunda kısmı inşaat ve tadilat gerektiren durumlarda da maliyet çalışması yapılabilir. Bu çalışma için kurum tarafında alt yapı ve diğer ihtiyaçlar net bir şekilde İz Atölye mimari ekibine bildirilmesi gerekmektedir. Sonrasında elektrik, internet, temiz su, kirli su, duvar giydirme, boya, alçı, gergi tavan gibi kısmı inşaat faaliyeltlerine dair uzaman ekiplemizce maliyet tablosu oluşturulabilir.

 

İLETİŞİM DETAYLARI

 

Kalkınma Ajansları Proje Yaklaşık Maliyet Destek talebi için İstanbul İz Atölye Eğitim Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile iletişime geçebilirsiniz. Projelerde kullanılacak atölye mobilya, donatım ve malzeme yaklaşık maliyeti içeren proformaları proje destek edibimizden talep edebilirsiniz. Kalkınma Ajansları Mali Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi ile özel sektör işletmelerinin ve/veya kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, STK, birlik ve kamu kurumlarının Kalkınma Bakanlığı’na bağlı BEBKA, MARKA, İSTKA, GMKA ve ZAFER gibi Kalkınma Ajansları tarafından çağrı esaslı sunulan mali desteklerden faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje önerisi hazırlama yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Kalkınma ajansları proje yaklaşık maliyet

Kalkınma Ajansları Proje Yaklaşık Maliyet

Kalkınma Ajansları Proje Yaklaşık Maliyet

Kalkınma, sadece üretimin ve kişi başına düşen gelirin arttırılması değildir. Kalkınma, az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının değiştirilmesi ve yenilenmesidir. Yıllar boyunca ülkeler kaynakların dağılımında etkinliği ve yatırımların verimliliğini sağlamak için farklı kalkınma stratejileri uygulamıştır. Kalkınma ekonomisinin ilk dönemlerinde Rosenstein, Rodan ve Nurkse gibi kalkınma ekonomistleri dengeli kalkınmanın gerekli olduğunu ifade ederken, Hirschman gibi ekonomistler büyüyen ekonomilerde birbirini izleyen darboğazlar ve kıtlıklar olduğunu ifade etmiş; bu nedenle dengesiz kalkınmanın ülke ekonomileri açısından daha etkin sonuçlar sağlayacağını belirtmiştir.

 

Kalkınma ajansları

Kalkınma Ajansları

 

20. yüzyılın sonlarında, özellikle Batı ekonomilerinde dengeli kalkınma ile gelen sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksulluğun azaltılması, gelişmekte olan ülkeler için model olmuştur. Ülkemizde 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile birlikte sosyal ve siyasal değerler ışığında toplumun ulaşmak istediği sosyal ve ekonomik amaçlara uygun kaynakların belirlenmesi, dağıtılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kalkınma planları hazırlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde çok aşamalı planlama yaklaşımının benimsendiği planlı dönemde makro aşamaların ve sektör aşamalarının yanı sıra temel planlama aşaması olarak proje kabul edilmiştir.

 

Proje, son dönemlerde Avrupa Dış Yardımlar Hibe Programı (EuropeAid) nedeniyle daha fazla aşina olduğumuz bir kavram. Bu kavramın ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fon kaynaklarının artması ile çok daha fazla değer kazanacağı öngörülmektedir. Proje kavramından bahsederken kuşkusuz Kalkınma Ajanslarının kurulmasının ülkemizde projecilik alanında sağlamış olduğu farkındalık ve sinerjiyi de göz ardı etmemek gerekir. Bu çalışma ile amacımız projecilik alanında sağlanmış olan bu sinerjiyi arttırmak,
Bölgemizde proje yazma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, Bölgemizin ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlardan daha fazla finansman sağlamasına yardımcı olmak, Bölge insanına proje oluşturma konusunda rehberlik etmektir.

 

KALKINMA AJANSI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Proje, bir sorunun çözümüne yönelik tasarlanan, yer, zaman ve kaynak (bütçe) kısıtıyla sınırlandırılmış, beklenen sonuçlara ve amaca ulaşmak için oluşturulan faaliyetler bütünüdür. Projede amaç sadece ulusal veya uluslararası fonlardan destek sağlamak için başvuru teklifi hazırlamak değildir. Asıl amaçlanması gereken faaliyet ve kaynak planlaması sonucunda hedeflenen amacın gerçekleşmesi ve sürdürebilirliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle, projede planlanmış faaliyetler yerine getirilirken yer, zaman, kaynak ve kalite uyumu göz önünde bulundurulmalı, hedeflenen amaca ulaşmak için projenin temel öğeleri üzerindeki riskler iyi algılanmalı, bu risklerin bertaraf edilmesi için de proje faaliyetleri sonuç odaklı planlanmalıdır.

 

Proje, sadece zemin etüdü, bir alanın krokisi, bir taşınmaz yapının planı, bir elektronik eşyanın veya yeni keşfedilen makinenin teknik tasarımı değildir. Teknik tasarımlar iyi planlanmış bir projenin sadece bütünleyici parçalarıdır. Proje özgün bir ürün, hizmet veya sonucu yaratmak için birçok faaliyetten oluşan geçici bir girişimdir: Geçicidir, çünkü tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Girişimdir, çünkü faaliyetlerin yürütülmesi için insan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır. Özgün bir ürün veya hizmet yaratır, zira projenin sonucu olarak elde edilen değer sadece bir kere yaratılır.

Kalkınma Ajansı Eğitim Programının İçeriği

 1. Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının Tanıtımı
 2. Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının Tanıtımı
 3. Kalkınma ajansları tarafından verilen destek programları
 4. Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme
 5. Programların tanıtımı
 6. Programların amacı
 7. Programlara kimler başvurabilir?
 8. Programlarda uygulanan proje destek süreleri ne kadardır?
 9. Programlarda sağlanan desteğin oranları nedir?

 

Kalkınma Ajansı Proje Önerisi Hazırlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir

 1. İlgili Kalkınma ajansı tarafından açıklanan mali destek programı çağrısının ve çağrı kapsamındaki program başlıklarının incelenmesi
 2. Firmanın önerilen projeyi gerçekleştirebilecek yapıda olup olmadığının incelenmesi
 3. Projenin çağrı metninde belirtilen amaç ve bölge kalkınma planı bakımından sağlayacağı kazanımlarının incelenmesi
 4. Kalkınma ajansı tarafından açıklanan çağrı altında yer alan program başlıklarına göre uygun proje konularının incelenmesi
 5. Projelerde hangi giderler desteklenir?
 6. Projelerde hangi giderler desteklenmez?

 

Kalkınma Ajansı Proje Değerlendirmesinde Dikkat Edilen Hususlar

 1. Mali kapasite ve işletme kapasitesi (proje yönetimi deneyimi, teknik uzmanlık, finansman kaynakları vb.)
 2. İlgililik (projenin programın hedefleri ve öncelikleri ile ilişkisi, başvuru sahibinin sektördeki tecrübesi, uzmanlığı vb.)
 3. Yöntem (Faaliyet planının açık ve anlaşılır olması, faaliyet-maliyet ilişkisi, proje sonunda gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, projenin başarı göstergeleri vb.)
 4. Sürdürülebilirlik (hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, sosyal faydalar, proje sonrası finansman, kalkınma ve çevre boyutu)
 5. Bütçe ve maliyet etkinliği (harcamalar ile beklenen sonuçlar arasındaki ilişki, başabaş noktası, giderlerin gerekçelendirilmesi, gerçekçiliği vb.)
 6. Mantıksal çerçevenin uygunluğu

 

Kalkınma Ajansı Proje Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirildiği KAYS Sisteminin Tanıtılması

 1. KAYS portalının tanıtımı
 2. KAYS portalına kullanıcı kaydının yapılması
 3. KAYS portalına kurum/kuruluş ile ilgili bilgilerin girilmesi
 4. KAYS portalının genel görünümünün ve menülerin tanıtımı
 5. KAYS üzerinden yeni proje tanımlanması, kalkınma ajansı, mali destek programı ve öncelik alanlarının seçimi
 6. Kurum/Kuruluşun başvuru sahibi olarak seçilmesi

 

Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı Proje Öneri Formlarının Ana Hatlarıyla İncelenmesi

 1. Projenin başlığı
 2. Projenin uygulanacağı yer
 3. Proje maliyeti ve Kalkınma Ajansından istenen destek tutarı
 4. Özet
 5. Amaçlar
 6. Gerekçelendirme
 • 6.1 Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi
 • 6.2 İhtiyaç ve sorunların tanımlanması
 • 6.3 Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları
 • 6.4 Hedef grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması

7. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

8. Yöntem

 • 8.1 Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemlerin uygulama gerekçeleri
 • 8.2 Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması
 • 8.3 Projenin bir programın parçası olması
 • 8.4 Proje takibi iç/dış değerlendirme prosedürleri
 • 8.5 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin tanımlanması
 • 8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip
 • 8.7 Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar

9. Süre ve faaliyet planı

10. Performans göstergeleri

11. Beklenen sonuçlar

 • 11.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerindeki beklenen etki
 • 11.2 Somut çıktılar
 • 11.3 Çarpan etkileri
 • 11.4 Sürdürülebilirlik (Mali Boyut/Kurumsal Boyut)
 • 11.5 Mantıksal çerçeve
 • 11.6 Görünürlük faaliyetleri
 • 11.7 Destekleyici belgeler

 

Kalkınma Ajansı Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

 1. Amaç ve Gerekçelendirme
 2. Faaliyetler ve Yöntemler
 3. Giderler ve giderlerin gerekçelendirilmesi
 4. Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, somut çıktılar
 5. Mali boyut, politik boyut, kurumsal boyut, kalkınma ve çevre boyutları
 6. Mantıksal çerçevenin doldurulması
 7. Görünürlük faaliyetleri
 8. Denetim faaliyetleri (ara denetim, nihai denetim ve izleme formları)
 9. Proje satın alma faaliyetleri
 • 9.1 Doğrudan temin
 • 9.2 Pazarlık usulü
 • 9.3 Açık ihale usulü

Bir yanıt yazın